Saturday, May 17, 2014

Sắp xếp chèn (Insertion sort)

Ý tưởng:Duyệt mảng n phần tử. Với mỗi phần tử được duyệt, chuyển nó sang trái cho đến khi nó lớn hơn phần tử bên trái.
Độ phức tạp
    Trường hợp tốt nhất: O(n)
    Trường hợp xấu nhất: O(n2)
    Trường hợp trung bình: O(n2)
Thuật toán
- Input: Mảng arr gồm n phần tử không có thứ tự
- Output: Mảng arr gồm n phần tử có thự tự (trong trường hợp này là thứ tự tăng dần)

Mã giả
Function insertion_sort(array arr, integer arr_size)
{
 integer i = 2;
 while(i <= arr_size)
 {
  value = arr[i];
  integer k = i;
  while(k > 1 and arr[k - 1] > value)
  {
   arr[k] = arr[k - 1];
   k = k - 1;
  }
  arr[k] = value;
  i = i + 1;
 }
 return arr;
}

C/C++ code
void insert_sort(int arr[], int arr_size)
{
 for(int i = 1; i < arr_size; i++)
 {
  int value = arr[i];
  int k = i;
  while(k > 0 && arr[k - 1] > value)
  {
   arr[k] = arr[k - 1];
   k--;
  }
  arr[k] = value;
 }
}
Java code
private static void insertion_sort(int arr[])
{
 int arr_size = arr.length;
 for(int i = 1; i < arr_size; i++)
 {
  int value = arr[i];
  int k = i;
  while(k > 0 && arr[k - 1] > value)
  {
   arr[k] = arr[k - 1];
   k--;
  }
  arr[k] = value;
 }
}

No comments:

Post a Comment