Saturday, May 17, 2014

Sắp xếp chèn (Insertion sort)

Ý tưởng:Duyệt mảng n phần tử. Với mỗi phần tử được duyệt, chuyển nó sang trái cho đến khi nó lớn hơn phần tử bên trái.
Độ phức tạp
    Trường hợp tốt nhất: O(n)
    Trường hợp xấu nhất: O(n2)
    Trường hợp trung bình: O(n2)
Thuật toán
- Input: Mảng arr gồm n phần tử không có thứ tự
- Output: Mảng arr gồm n phần tử có thự tự (trong trường hợp này là thứ tự tăng dần)

Mã giả
Function insertion_sort(array arr, integer arr_size)
{
 integer i = 2;
 while(i <= arr_size)
 {
  value = arr[i];
  integer k = i;
  while(k > 1 and arr[k - 1] > value)
  {
   arr[k] = arr[k - 1];
   k = k - 1;
  }
  arr[k] = value;
  i = i + 1;
 }
 return arr;
}

C/C++ code
void insert_sort(int arr[], int arr_size)
{
 for(int i = 1; i < arr_size; i++)
 {
  int value = arr[i];
  int k = i;
  while(k > 0 && arr[k - 1] > value)
  {
   arr[k] = arr[k - 1];
   k--;
  }
  arr[k] = value;
 }
}
Java code
private static void insertion_sort(int arr[])
{
 int arr_size = arr.length;
 for(int i = 1; i < arr_size; i++)
 {
  int value = arr[i];
  int k = i;
  while(k > 0 && arr[k - 1] > value)
  {
   arr[k] = arr[k - 1];
   k--;
  }
  arr[k] = value;
 }
}

Sunday, May 11, 2014

Các thuật toán sắp xếp

Sắp xếp (sorting) là đặt các phần tử của một danh sách theo một thứ tự nhất định. Bài toán sắp xếp là bài toán cơ bản trong khoa học máy tính, được ứng dụng trong các bài toán tìm kiếm (searching), trộn (merging),...
Các bài toán sắp xếp thường được chia thành hai lớp bài toán: sắp xếp bằng so sánh (comparision sorts) và sắp xếp không so sánh (non-comparision sorts).
Sắp xếp bằng so sánh:
 Bubble sort
 Selection sort
 Insertion sort
 Quicksort
 Merge sort
 Heapsort
 Binary tree sort
 In-place merge sort
 Introsort
 Timsort
 Shell sort
 Cycle sort
 Library sort
 Patience sorting
 Smoothsort
 Strand sort
 Tournament sort
 Cocktail sort
 Comb sort
 Gnome sort
 UnShuffle sort
 Block sort
Sắp xếp không so sánh:
 Pigeonhole sort
 Bucket sort
 Couting sort
 LSD Radix sort
 MSD Radix sort
 Spreadsort