Sunday, May 11, 2014

Các thuật toán sắp xếp

Sắp xếp (sorting) là đặt các phần tử của một danh sách theo một thứ tự nhất định. Bài toán sắp xếp là bài toán cơ bản trong khoa học máy tính, được ứng dụng trong các bài toán tìm kiếm (searching), trộn (merging),...
Các bài toán sắp xếp thường được chia thành hai lớp bài toán: sắp xếp bằng so sánh (comparision sorts) và sắp xếp không so sánh (non-comparision sorts).
Sắp xếp bằng so sánh:
 Bubble sort
 Selection sort
 Insertion sort
 Quicksort
 Merge sort
 Heapsort
 Binary tree sort
 In-place merge sort
 Introsort
 Timsort
 Shell sort
 Cycle sort
 Library sort
 Patience sorting
 Smoothsort
 Strand sort
 Tournament sort
 Cocktail sort
 Comb sort
 Gnome sort
 UnShuffle sort
 Block sort
Sắp xếp không so sánh:
 Pigeonhole sort
 Bucket sort
 Couting sort
 LSD Radix sort
 MSD Radix sort
 Spreadsort

1 comment:

 1. Grand Casino Resort Spa, Atlantic City - Mapyro
  Grand Casino Resort Spa · Open 24 hours 오산 출장마사지 a 군산 출장마사지 day. · View map of Grand 의정부 출장안마 Casino Resort Spa · See 845 정읍 출장안마 traveler reviews, 33 photos, and blog posts  Rating: 4.1 · ‎860 reviews 광주 출장마사지

  ReplyDelete