Monday, June 16, 2014

Sắp xếp nổi bọt (Bubble sort)

Ý tưởng: Duyệt qua mảng giá trị, so sánh giá trị của từng cặp phần tử cạnh nhau, nếu thứ tự không đúng thì đổi vị trí của chúng.
Độ phức tạp:
  Trường hợp tốt nhất: O(n)
  Trường hợp trung bình: O(n2)
  Trường hợp xấu nhất: O(n2)

Thuật toán
- Input: Mảng arr gồm n phần tử không có thứ tự
- Output: Mảng arr gồm n phần tử có thự tự (trong trường hợp này là thứ tự tăng dần)

Mã giả
Function bubble_sort (array arr, integer arr_size)
{
  integer i;
  for i from 1 to arr_size do
  {
    integer j;
    for j from 2 to arr_size do
    {
      if arr[j - 1] > arr[j] then
      {
        swap(arr[j - 1], arr[j]);
      }
    }
  }
  return arr;
}

Function swap(integer a, integer b)
{
  integer temp = a;
  a = b;
  b = temp;
}

C++ code
void bubble_sort(int arr[], int arr_size)
{
 for(int i = 0; i < arr_size; i++)
 {
  bool stop = true;
  for(int j = 1; j < arr_size; j ++)
  {
   if(arr[j - 1] > arr[j])
   {
    stop = false;
    swap(arr[j - 1], arr[j]);
   }
  }
  if(stop) break;
 }
}

No comments:

Post a Comment